Hakekat Manusia itu Sama

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S. Al- Hujuraat 49 :13).   “”Hai sekalian manusia, sesungguhnya tuhan kalian adalah satu, dan sesungguhnya bapak kalian satu. Kalian berasal dari Adam dan Hawa dan Adam itu berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang bukan arab, tidak pula bagi orang bukan arab atas orang arab.  Tidak ada pula kelebihan bagi orang yang berkulit...

Read More